​​​

แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้า

โดยใช้ Application Line ในการเตรียมเอกสาร

เพื่อนัดจดทะเบียนล่วงหน้าในวันทำการปกติ

 

    1. ผู้ขอรับบริการต้องส่งเอกสารทาง Application Line เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมเรื่องก่อน เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรสของผู้ซื้อ - 

       ผู้ขาย โฉนดที่ดินพร้อมเบอร์โทรเพื่อติดต่อกลับ ก่อนจดทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

    2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารในข้อที่ 1.หากพบว่า เอกสารไม่ครบจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบทาง Application Line ภายใน 2 วัน

    3. ผู้ขอรับบริการสามารถติดต่อขอนัดจดทะเบียนล่วงหน้าโดยใช้ Application Line ในวันและเวลาทำการปกติ (จันทร์–ศุกร์ 08.00 - 16.30  นาฬิกา)

**************************************


กลับหน้าห​​ลัก​