เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายราชันย์   ซุ้นหั้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Confernce System) ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

IMG_3742.JPG
IMG_3750.JPG