‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

2061
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน
​​ 

​​  

​นายณรงค์ สืบตระกูล
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของกรมที่ดิน (CKO)
ประธานกรรมการ

​​​​​​
​นายสุรวิทย์ นวลแ​ก้ว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ/
ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน
กรรมการ
​นายอำนาจ แจ่มแจ้ง
ผอ.สำนักมาตรฐาน
การทะเบียนที่ดิน
กรรมการ
​​​นายชัชวาล สมจิตต์
ผอ.สำนักจัดการที่ดินของรัฐ
กรรมการ
นายอำนวย พิณสุวรรณ
ผอ.สำนักมาตรฐาน
การออกหนังสือสำคัญ
กรรมการ
​​นายเอกสิทธิ์ ชนะสิทธิ์
ผอ.กองเทคโนโลยีทำแผนที่
กรรมการ
​นายบันดาล สถิรชวาล
ผอ.สำนักมาตรฐาน
และส่งเสริมการรังวัด
กรรมการ
​​​นางศุปกิจ สกลเสาวภาคย์
ผอ.สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ
​​​​นายรุ่งโรจน์ วรรณเวช
ผอ.สำนักส่งเสริมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
กรรมการ
​​​​​นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ​
นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล
ผอ.สำนักกฎหมาย
กรรมการ​
​​​​นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ
เจ้าพนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
นางรัตนา พึงไชย
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบภายใน
กรรมการ
​​​​​นางสาวนริสรา มาลัยพงษ์
ผอ.กองแผนงาน
กรรมการ
​​​​​​นางนวลจันทร์ สุขสงวน
รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.กองคลัง
กรรมการ
​​​​​​นายอมร เอกอาภาภัณฑ์
ผอ.กองพัสดุ
กรรมการ​​
​​​​​​​​นายแสงชัย ธนพาณิชย์วัฒนา
ผอ.กองการพิมพ์
กรรมการ​​
​​​​​​นางสาวมาลิน ผลบุตร
ผอ.สำนักงานคณะกรรมการ
ช่างรังวัดเอกชน
กรรมการ
​​​​​​​นายธงชัย รับรอง
เลขานุการกรม
กรรมการ
​​​​​​​นายคมสัน อภิพันธุ์
ผอ.ศูนย์ข้อมูลแผนที่
รูปแปลงที่ดิน
กรรมการ​​
​​​​​​​​นายวิชัย ทองฤทธิ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ​​
​​​​​​​นางสาวกนกอร พันธ์อุดม
ผอ.ส่วนตรวจราชการ
กรรมการ
​​​​​​​​นางสาวรัชนี ด้วงฉิม
ผอ.สำนักงานบริหารโครงการ
พัฒนากรมที่ดินฯ
กรรมการ
​​​​​​​​​นางสาวพรทิพย์ จุลมูล
หัวหน้าภารกิจ
ด้านการป้องกันฯ 
และหัวหน้าภารกิจ
ด้านส่งเสริมฯ (ศปท.)
กรรมการ
​​​​​​​​​​นางสุพินดา นาคบัว
ผอ.กองฝึกอบรม
กรรมการและเลขานุการ

 ​​​