​วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณากำหนดความเหมาะสม

การใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปาง

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

S__17711278.jpg

S__17711280.jpg

S__17711279.jpg