วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน_๒๑๐๓๒๕__12.jpgกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน_๒๑๐๓๒๕__6.jpg 

กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน_๒๑๐๓๒๕__5.jpg

กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน_๒๑๐๓๒๕__7.jpg