​​​Big Cleaning Day

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน นำโดย นางสาวผ่องพรรณ นาเอก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน 

พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนน พื้นที่รอบอาคารสำนักงาน

เพื่อความสะอาดของสถานที่ราชการ และเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก​

030_resize.jpg​​

010_resize.jpg

017_resize.jpg

027_resize.jpg