​​
​​​​​​ดาวน์โหล​ดแบบฟอร์มหนังสือและคำขอ

                              หนังสือมอบอํานาจ (สําหรับห้องชุด)​​​(อ.ช.21)

                              หนังสือมอบอำนาจโฉนด​​ (ท.ด.21)

                              คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินท้องถิ่น ​(ท.ด.9)

                              คำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ สำหรับยื่นขอที่สำนักงานที่ดินจังหวัด​ (ท.ด.9)​

                              แบบฟอร์ม​คำขอแก้ชื้อตัว ​คำขอแก้ชื้อสกุล คำขอคัด/ถ่ายเอกสารและรับรองสำเนา (ท.ด.9)

​                              แบบฟอร์มประเภทให้ ประเภทขาย (ท.ด.1)​​​

                              แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำการค้าที่ดิน (ท.ด.84)

                              แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน (จ.ส.1)

                              แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (จ.ส.ก.6)

                              แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.1)

                              แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในห้องชุด (อ.ช.15​)

​                              คำขออนุญาตเข้าใช้ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร​​


​​ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ​