1276_2564.pdf​​​​​


 • เรื่องเสร็จที่ ๑๗๘/๒๔๙๙ บันทึกเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๒/๒๕๐๒ บันทึกเรื่อง สิทธิในที่ดินบนเขาหินควนทือ
 • เรื่องเสร็จที่ ๙๕/๒๕๐๓ บันทึกเรื่อง หารือเกี่ยวกับที่ชายตลิ่ง (กรณีที่ดินตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๐๓/๒๕๑๔ บันทึกเรื่อง การตีความในปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีที่ดินตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี)
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๑๗ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแก่ทายาทของผู้มีชื่อตามใบจอง
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๑๙/๒๕๑๘ บันทึกเรื่อง ปัญหาตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ (ผู้ได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๑๖ ใช้บังคับจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแร่หรือไม่)
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๐๘/๒๕๒๐ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ (ปัญหามาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๑๘)
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๖๔/๒๕๒๒ บันทึกเรื่อง การแลกเปลี่ยนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • เรื่องเสร็จที่...กรกฎาคม ๒๕๒๓ บันทึกเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกาะ
 • เรื่องเสร็จที่...พฤศจิกายน ๒๕๒๓ บันทึกเรื่อง การจดทะเบียนภารจำยอม
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๓๒/๒๕๒๔ บันทึกเรื่อง การกำหนดระยะเวลาการอนุญาตตามมาตรา ๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๖๓/๒๕๒๔ บันทึกเรื่อง ความหมายของคำว่า "ติดต่อกัน" ตามระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๕)
 • เรื่องเสร็จที่ ๗/๒๕๒๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๒๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ)
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๐๘/๒๕๒๗ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ไปให้ใช้ในระยะเวลาอันจำกัดจะกระทำได้หรือไม่ และผู้ได้ใข้ที่ดินจะโอนสิทธิการใช้ที่ดินได้หรือไม่)
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๒๓/๒๕๓๐ บันทึกเรื่อง การรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่...เมษายน ๒๕๓๓ บันทึกเรื่อง อำนาจสอบสวนเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ดินและการฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้แก่ราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
 • เรื่องเสร็จที่...มีนาคม ๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๓๔ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
 • เรื่องเสร็จที่...มีนาคม ๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ขอทบทวนการหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยขน์ (น.ส.๓) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
 • เรื่องเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง ปัญหาการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ถาวร
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๘๑/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในเขตป่าไม้
 • เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๓๕ บันทึกเรื่อง การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่.../๒๕๓๖ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) และการแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
 • เรื่องเสร็จที่ ๙๗/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์บริเวณเกาะกะทะ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๑๔/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินที่จะมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๕๑/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามมาตรา ๕๘ ทวิ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๙๐/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๗๑๗/๒๕๓๘ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๒) ตามมาตรา ๒๗ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฎิรูปที่ดินหรือเมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๖๕/๒๕๓๙ บันทึกเรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ดินบริเวณแม่น้ำที่ตื้นเขินเป็นที่ราบก่อนใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีที่ดินบริเวณ "ปิงห่าง" ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๖๒/๒๕๓๙ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาวัดนำที่ธรณีสงฆ์ไปจดทะเบียนภารจำยอม
 • เรื่องเสร็จที่ ๔๙/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การแจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ และสิทธิของบุคคลที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๔๘ ทวิ ของรฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๘๑/๒๕๔๐ บันทึกเรื่อง การออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้แก่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๔๑ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินบนที่เกาะและที่สงวนหวงห้าม (กรณี การพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดินในพื้นที่เกาะที่ได้ยื่นไว้ก่อนการใช้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๓๗)ฯ)
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง การทำไม้และเก็บหาของป่าหวงห้ามในที่ดินที่มีเอกสารแจ้งการครอบครอง (ส.ค.๑) หรือใบจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๔๑๕/๒๕๔๔ บันทึกเรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีการดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินซึ่งถูกเพิกถอนเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๗๒/๒๕๔๔ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง เรื่อง กรมที่ดินขอหารือว่าการจำหน่าย ส.ค.๑ เป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๐๗/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง สถานะของป่าสงวนแห่งชาติในบริเวณที่มีการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๔๗๐/๒๕๔๙ บันทึกเรื่อง ปัญหาข้อกฏหมายของคำว่า "ที่ดิน" ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
 • เรื่องเสร็จที่ ๕๓๕/๒๕๔๙ เรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๘/๒๕๕๐ เรื่อง อำนาจธอิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายในการสั่งการเพิกถอนหรือแก้ไขเอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๕๑/๒๕๕๑ บันทึกเรื่อง การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแควระบม และป่าสียัด"
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๖๐/๒๕๕๑ บันทึกเรื่อง การออกโฉนดที่ดินในเขตที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังนาย อำเภอบ้านทวน และอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรีพุทธศักราช ๒๔๘๑
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๑๖/๒๕๕๑ บันทึกเรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ราษฎรจับจองที่ดินในเขตทรงสงวน
 • เรื่องเสร็จที่ ๕๙๐/๒๕๕๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช หารือปัญหาข้อกฎหมาย กรณีการออกโฉนดที่ดินจากหลักฐาน ส.ค.๑ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 • เรื่องเสร็จที่ ๒๖๘/๒๕๕๒ กรมป่าไม้ หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลของคำสั่งทางปกครองที่ดิน ตามหลักฐานการออกหนังสือการรับรองการทำประโยชน์ ที่ออกทับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแน่ชัดแล้วว่าเป็นการออกมิชอบด้วยกฎหมาย แต่ยังไม่มีการเพิกถอนจะยังคงถือว่าหนังสือการับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวยังมีผลอยู่หรือไม่ อย่างไร และกรมป่าไมัมีอำนาจชะลอการอนุญาตทำไม้หวงห้าม
 • เรื่องเสร็จที่ ๖๖๘/๒๕๕๓ กรมที่ดินหารือสถานะของที่เทขยะมูลฝอย ตามประกาศหวงห้ามของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๗๒
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๘๐/๒๕๕๖ การขอออกใบแทนโฉนดที่ดินของผู้มีสิทธิจดทะเบียนตามคำพิพากษาของศาล
 • เริ่องเสร็จที่ ๒๐๔๕/๒๕๕๘ บันทึกเรื่อง การบริหารจัดการที่ดินทะเลน้อยสาธารณประโยชน์ที่ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
 • เรื่องเสร็จที่ ๓๘๑/๒๕๕๙ สถานะของกำแพงเมือง - คูเมือง บางส่วนที่เลิกใช้ประโยชน์และสิ้นสภาพไปแล้วก่อนการประกาศใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • เรื่องเสร็จที่ ๘๐๖/๒๕๕๙ หารือปัญหาข้อกฎหมายตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔
 • เรื่องเสร็จที่ ๗๗๕/๒๕๖๑ การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔
 • เรื่องเสร็จที่ ​๑๒๔/๒๕๖๓ การบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • เรื่องเสร็จที่ ๘๑๒/๒๕๖๔ สถานะของที่ดินที่สงวนหรือหวงห้ามไว้ใช้ในราชการกรมทางหลวงหรือกรมป่าไม้
 • เรื่องเสร็จที่ ๑๒๗๖/๒๕๖๔ สถานะของที่ดินที่หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการในส่วนที่ทับซ้อนกับนิคมสร้างตนเองในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี​​​​