• ​ระเบียบ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือรังวัด พ.ศ. 2554
  • ระเบียบ ว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนและสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
  • ระเบียบ ว่าด้วยการแจ้งชื่อผู้จัดการ ชื่อช่างรังวัดเอกชนและการแจ้งย้ายสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535​
  • ระเบียบ ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
  • ระเบียบ ว่าด้วยการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินโดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2538
  • ระเบียบ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณามรรยาทช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
  • ระเบียบ ว่าด้วยการโอนหรือมอบหมายงานรังวัด พ.ศ. 2535
  • ระเบียบ ว่าด้วยคุณวุฒิ คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2541
  • ระเบียบ ว่าด้วยแบบสัญญารับจ้างทำการรังวัดที่ดิน พ.ศ. 2535​back.png