​​​

014_new.jpg
รูปภาพ1.png


ทำเนียบผู้บริหาร
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองหรือผู้อำนวยการกอง 
กองวิชาการ

นายเสงี่ยม คงตระกูล๓ ธันวาคม ๒๕๐๐ - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕
นายฉลวย อาจสมิติ๒ ตุลาคม ๒๕๐๕ - ๔ มิถุนายน ๒๕๑๐
นายโสภณ ชัยสุวรรณ๕ มิถุนายน ๒๕๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
นายศลย์ เวสโกสิทธิ์๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๑๖
นายฐิสันต์ ศิริโรจน์๑ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๗
นายศราพก ไชยรัตน์๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๘
นายยงยศ ณ ถลาง๑ มกราคม ๒๕๑๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๐
นายศราพก ไชยรัตน์๑ ตุลาคม ๒๕๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑
นายเชาว์ รัตนสุดใจ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕
นายสำเนียง บุญมาศ๘ ตุลาคม ๒๕๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
นายศราพก ไชยรัตน์๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
นายสุรัตน์ สืบเหล่ารบ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๓


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง 
กองนิติการ

นายสุรัตน์ สืบเหล่ารบ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
นายอรรถพร ทองประไพ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๖
นายสมศักดิ์ เอี่ยมไธสง๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๙
นายสวัสดิ์ จิตตรง๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑
นายวันชัย ตันฑ์สกุล๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ - ๘ มกราคม ๒๕๔๔
นายธาดา โกมลมาลย์๙ เมษายน ๒๕๔๔ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔
นายจักรพันธ์ นุชอนงค์๒ มกราคม ๒๕๔๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
นายสุธี เธียรกัลยา๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗
นางทิพยวดี มีสมกลิ่น๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
นายนิรุทธิ์ น้อยศิริ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
ดร.สุจิต จงประเสริฐ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
นายอนันต์ธรณ์ ลิ้มพาณิชชัย๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔​


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

สำนักกฎหมาย

นายประภัสสร สืบเหล่ารบ

(อำนวยการต้น)

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ  เหมะรักษ์

(อำนวยการสูง)

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

นางพนิตาวดี  ปราชญ์นคร

(อำนวยการสูง)

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

นายปิยพงษ์  ชูวงศ์

(อำนวยการสูง)

๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายบุญธรรม  หอไพบูลย์สกุล

(อำนวยการสูง)

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน​