​เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)new.gif​​​​​​