​​​​​​​​​รับเสร็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ  และถวายโฉนดที่ดิน เป็นมหากุศล​แก่ วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร 13 พ.ย.59​​​ ​

​​ ​

  ​​​​​


 

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และทรงยกสัปตปฎลเศวตฉัตร ขึ้นกางกั้นถวายพระพุทธเพชรรัตนสุวัทนามัย มหามุนี ชินสีห์วิสุทธิโสภาคย์ ณ พระอุโบสถ วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำโดย นายวิรัตน์ สายลิ่ม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ พร้อมกับส่วนราชการต่างๆในจังหวัดลพบุรี และหลังจากนั้น ร่วมกันถวายโฉนดที่ดิน เป็นมหากุศล มอบให้แก่วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ในครั้งนี้อีกด้วย​