​​​การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น

​​>> ​การจดทะเบียนขาย
>> การจดทะเบียนขายฝาก​
​>> การจดทะเบียนให้
​>> การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์รวม
​>> ารจดทะเบียนสิทธิเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดก​
​>> การจดทะเบียนจำนอง
​>> การจดทะเบียนภาระจำยอม
​>> การจดทะเบียนสิทธเิก็บกิน​
​>> การจดทะเบียนสิทธิอาศัย​
​>> การสอบเขต  แบงแยกและรวมโฉนด ​
​>> การจดทะเบียนสิทธเิหนือพื้นดิน​
​>> การมอบอํานาจ 
​>> การจดทะเบียนภาระจำยอม​
​>> การจดทะเบียนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย​​
​>> การจดทะเบียนบรรยายสวน​​
​>> ​การจดทะเบียนห้ามโอน
​>> การจดทะเบียนบุริมสิทธ​ิ
​>> การจดทะเบียนแลกเปลี่ยน
​>> การจดทะเบียนโอนตามกฎหมาย 
​>> การจดทะเบียนโอนตามคําสั่งศาล​
​>> การจดทะเบียนโอนเปนที่สาธารณประโยชน และแบงหักเปนที่สาธารณประโยชน ​
​>> การจดทะเบียนเวนคืน 
​>> การอายัดที่ดิน​
​>> ​การจดทะเบียนเช่า
​>> การจดทะเบียนลงชื่อคูสมรส​
​​​​​​​​​​​