​​​​​สรุปหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ประกาศกระทรวงมหาดไทย  จำนวน 2 ฉบับ)

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. เจตนารมณ์

    เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย โดยลดภาระให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ "คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัญถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี พ.ศ. 2579 (Housing for all)"


2. การบังคับใช้

    ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุ​นายน พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563


3. หลักเกณฑ์ผู้ซื้อ

    ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น


4. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

    4.1 ราคาซื้อขาย และวงเงินจำนองอสังหาริมทรัพย์

         (1) ราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท  ต่อหน่วย

         (2) มูลค่าจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท  ต่อหน่วย

         กรณีซื้อขายและจำนองเกินกว่า 1 ล้านบาท ต่อหน่วย  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติทั้งหมด

    4.2 ประเภทสังหาริมทรัพย์และหลักเกณฑ์

​ประเภทอสังหาริมทรัพย์​หลักเกณฑ์
​(1) กรณีที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัย
ได้ลดสำหรับ
                   1. การโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว
                   2. การโอน ​(ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียว

​1. ต้องเป็นที่ดินและอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว
2. กรณีขายและจำนองอาคารพร้อมที่ดิน ได้รับลดทั้งอาคารและที่ดินทั้งแปลง
3. กรณีขายที่ดินหลายแปลงพร้อมอาคารดังกล่าวจะได้รับลดเฉพาะที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารเท่านั้นส่วนแปลงที่เป็นที่ดินเปล่า แม้ขายรวมกันก็ไม่ได้่รับลดค่าธรรมเนียม
4. ลดให้ทั้งกรณีผู้ประกอบการเป็นผู้โอนและผู้รับโอนรายต่อๆ ไปเป็นผู้โอน
5. ได้ทั้งกรณีอาคารที่อยู่อาศัยใหม่และเก่า
​(2) กรณีห้องชุอตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด (ห้องชุด) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
ได้ลดสำหรับ
                   1. การโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว
                   2. การโอน ​(ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียว


​1. ต้องเป็นห้องชุดที่เป็นที่อยู่อาศัยตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว (การขายห้องชุดเป็นห้องๆ) 
2. ได้ทั้งกรณีห้องชุดใหม่และเก่า
​(3) กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว
ได้ลดสำ​​หรับ
                   1. การโอน (ซื้อขาย) อย่างเดียว
                   2. การโอน ​(ซื้อขาย) แล้วจำนองในคราวเดียว

​1. กรณีขายและจำนองเฉพาะอาคารได้รับลดตามมาตรการนี้
2. กรณีขายอาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม
3. ได้ทั้งกรณีอาคารที่อยู่​​อาศัยใหม่และเก่า


5. การลดค่าธรรมเนียม

    5.1 ค่าธรรมเนียมการโอน (ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด) โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย ได้รับลดค่าธรรมจากร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ (หากราคาซื้อขายเกิน 1 ล้านบาท ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)

    5.2 ค่าธรรมเนียมการจำนอง (อันเนื่องมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดซึ่งได้รับลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการนี้ และต้องจดทะเบียนจำนองพร้อมกับการโอนในคราวเดียวเท่านั้น) วงเงินจำนองไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อหน่วย ได้รับค่าธรรมเนียมจากร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ของวงเงินจำนอง (หากวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม)

    5.3 ผู้โอนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ผู้รับโอนต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านนั้น

    5.4 ผูัรับจำนองต้องเป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

    5.5 การจดทะเบียนการโอนและการจดทะเบียนจำนองต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

    5.6 การจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม


6. การเก็บภาษีอากร

    เรียกเก็บภาษีตามปกติ


7. ประเภทการจดทะเบียน

    7.1 การจดทะเบียนประเภทขาย ขายทอดตลาด ขายตามคำสั่งศาล แต่การจดทะเบียนประเภทขายฝาก โอนชำระหนี้ โอนชำระหนี้จำนอง หรือกรรมสิทธิ์รวมมีค่าตอบแทน ไม่ได้รับค่าธรรมเนียม

    7.2 การจดทะเบียนประเภทจำนอง

         (1) การจดทะเบียนจำนองต้องสืบเนื่อ​งมาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการนี้ซึ่งจดทะเ่บียนภายหลังประกาศกระทรวงมหาดไทยใช้บังคับและได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนด้วย กรณีได้มาโดยทางอื่น เช่น รับให้หรือรับมรดกแล้วนำมาจำนองไม่ได้รับลดค่าธรรมเนียม

         (2) ต้องเป็นการจดทะเ่บียนจำนองเพื่อประกันนี้ของผู้จำนอง (ซึ่งเป็นผู้ซื้อเท่านั้น) และเฉพาะมูลหนี้ซื้อขายอาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด ตามมาตรานี้เท่านั้น


8. การหมายเหตุตามมาตรการ

    เพื่อให้ทราบว่าเป็นการลดค่าธรรมเนียมตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุข้อความไว้ที่มุมบนด้านขวาของคำขอ หนังสือสัญญาขาย หนังสือสัญญาจำนอง และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมว่า "การจดทะเบียนรายนี้ได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ 0.01 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


​​​​​​​​​​