​​

ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน​

                                                1. การดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎร
                                                2. ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
                                                3. รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดิน สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ
                                                4. การรังวัดและทำแผนที่
​                                                5. จัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

อำนาจหน้าที่/ความรับผิดชอบ

​​​เขตพื้นที่รับผิดชอบ : อำเภอสบปราบ 
sobprab-1.jpg
​​
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอสบปราบตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

      ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเสริมงาม อำเภอเกาะคา และอำเภอแม่ทะ
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น (จังหวัดแพร่)
      ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเถิน
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเถินและอำเภอเสริมงาม

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอสบปราบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน ได้แก่

ที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน   จำนวนประชากร
1. สบปราบ               12               3,275                 10,668
2. สมัย                       8               1,917                  7,573
3. แม่กัวะ               6               1,492                  5,041
4. นายาง               9               1,458                  4,776

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอสบปราบประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

     เทศบาลตำบลสบปราบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสบปราบ
     ​องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบปราบ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสบปราบ)
     องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสมัยทั้งตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กัวะทั้งตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายางทั้งตำบล​


​​​​​​​