​​​​​​​​ข่าวประชาสัมพันธ์​

​​>> ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงสถานการณ์แพรระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19
​​>> สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
>>  โครงการ "บอกดิน" ระบบ LINE OFFICIAL ACCOUNT
>> ของ​​ขวัญปีใหม่ 2563 กรมที่ดิน​​​
​​>> ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
​​​>> ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกรมที่ดิน ประจำปี 2562​​ ​​
>> การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562​ 
​​>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดท้องท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน​ ​​​​​
​>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
​​>> การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน เพื่อนำไปจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2580​ [หมดเขต]
>>  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบี​ยนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึ​​งปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562​​


​​​​​​​