​​​​​​​​​​​ข่าวประชาสัมพันธ์​

>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดท้องท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน​​
>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
>> ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านหากไม่มีนิติกรรมเร่งด่วน โปรดใช้บริการก่อน เวลา ๑๒.๐๐ น. (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
>> การชำระค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture)
>> ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินฯ (e-LandsAnnouncement)
​>> ขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19)
​>> มาตรการ/แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มาจากจังหวัดเสี่ยง (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด)​​​​
>> ระบบ e-LandsPublic (ระบบสืบค้น หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง "น.ส.ล.")​ 
>> การปฏิบัติเข้มตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
​​>> ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านแบบสำรวจออนไล​น์ ​
​>> ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ​
>> โครงการ "บอกดิน 2"
>> ประกาศวันหยุดราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ (12-15 เมษายน 2564)
>> ประกาศแจ้งเส้นทางสัญจร (ชั่วคราว) สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
>> Application "e QLands" แอปยื่นจองคิวออนไลน์​
​>> Application "SmartLands" แอปเดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน
​>> ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๓​​
>> ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)
>> ประกาศการก่อสร้างหอประชุมอำเภอสบปราบ
​​>> ประกาศวันหยุดราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ
>> ทรัพยสิทธิ (สิทธิอาศัย)​ 
>> ทรัพยสิทธิ (สิทธิเก็บกิน)​ ​
>> ทรัพยสิทธิ (สิทธิเหนือพื้นดิน) 
>> ประกาศสำนักงาน เรื่อง งดการบริการนิติกรรมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 ตาม   คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1722/2563 [สิ้นสุดระยะเวลาการงดบริการ]
>> ประชาสัมพันธ์ มาตรการเร่งด่วนในการป้อง​กันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
>> ลดความแออัดของป​ระชาชนผู้ขอรับบริการในบริเวณสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ จึงเปิดช่องการให้บริการเพื่อลดความแออัด
>> การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 
​​>> ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง การขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน ในช่วงสถานการณ์แพรระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19
​​>> สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาสบปราบ ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
​​>> ของ​​ขวัญปีใหม่ 2563 กรมที่ดิน​​​
​​>> ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
​​​​>> ผลการออกรางวัลสลากกาชาดกรมที่ดิน ประจำปี 2562​​ ​​
>> การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562​ 
​​>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดท้องท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน​ ​​​​​
​>> ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดระวางแผนที่และวันเริ่มต้นสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
​​>> การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน เพื่อนำไปจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2580​ [หมดเขต]
>>  การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบี​ยนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึ​​งปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562​​


​​​​​​​