​​​​​​​​​​​​ประกาศสำนักงาน (ตำบลสบปราบ)

วันป​​ระกาศ​เรื่องประ​เภท
​25 สิงหาคม 2563จดทะเบียนขายอาคารโรงเรือน รายนายพีรพั​ฒน์ เรือนตุ้ย​​​​จดทะเบียนขาย
​17 สิงหาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางยนต์ ยศเป็ง​​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​17 สิงหาคม 2563​​ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางฟอง จันทร์ศิริ​​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​17 สิงหาคม 2563โอนมรดก รายนางยนต์ ยศเป็ง (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดก
​5 สิงหาคาม 2563โอนมรดก รายนายอุดม สุวรรณศรี (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดก
​5 สิงหาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอุดม สุวรรณศรี​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​5 สิงหาคม 2563โอนมรดก(ระหว่างจำนอง) รายนายอุดม สุวรรณศรี (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดก
​4 สิงหาคม 2563โอนมรดก รายนายเลิศ ยศเป็ง (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดก
​31 กรกฎาคม 2563​​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางมัน เตจ๊ะคำ​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​31 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางมัน เตจ๊ะคำ​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​24 กรกฎาคม 2563​โอนมรดก รายนายรัตน์ อินจันทร์ (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​24 กรกฎาคม 2563​​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายก๋อง วงศ์ติ๊บ​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​24 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนายรัตน์ อินจันทร์​​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​24 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายรัตน์ อินจันทร์​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​24 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายก๋อง วงศ์ติ๊บ (ระหว่างจำนอง)​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​23 กรกฎาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายลาด แก้วปัน​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​1 กรกฎาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายฉนำ สีจันทร์​​​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​8 มิถุนายน 2563 จดทะเบียนโอนมรดก รายนายไพฑูรย์ ปงกา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​8 มิถุนายน 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายไพฑูรย์ ปงกา​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​8 มิถุนายน 2563​โอนมรดก รายนายไพฑูรย์ ปงกา​โอนมรดก
​8 มิถุนายน 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายไพฑูรย์ ปงกา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​4 มิถุนายน 2563​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางสุก จันทร์ศิริ​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะ
​29 พฤษภาคม 2563​แจกโฉนดที่ดิน รายนางปทุมพร มาใจ​​ประกาศแจกโฉนดที่ดิน
​18 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายกุ่ย สุวรรณศรี (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​27 มีนาคม 2563​แจกโฉนดที่ดิน รายนายสมภพ  ฟูสอน​ประกาศแจกโฉนดที่ดิน​
​27 มีนาคม 2563แจกโฉนดที่ดิน รายนายสมภพ  ฟูสอน​​ประกาศแจกโฉนดที่ดิน
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางปุ๊ด อินมะโน​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำมูล ชะระ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 มีนาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางศรีจันทร์ ใจอ้าย​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางศรีจันทร์ ใจอ้าย (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​​​​​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​02 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแสงมอน ศักดิ์เพชร (บุญมาก)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​02 มีนาคม 2563โอนมรดก รายนางแสงมอน  ศักดิ์เพชร (บุญมาก) (เจ้ามรดก)​​​​​​โอนมรดก
​24 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายตัน ตะคิงษาจดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน รายนายสมภพ  ฟูสอน​การระวังชี้แนวเขต
​17 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก รายนางจินดา มาใจ (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​17 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจินดา  มาใจ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​17 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจินดา มาใจ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​14 กุมภาพันธ์ 2563​ประกาศแจกโฉนด รายนางจุฑามาศ  แซงลาด​ออกโฉนดที่ดิน
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์ฟอง  เสนสม​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางจันทร์ฟอง  เสนสม (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์ (เจ้ามรดก)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​​07 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน น.ส. 3 รายนางดี มาใจ​จดทะเบียนเฉพาะส่วน​​​