​​​​​​​ประกาศสำนักงาน (ตำบลสบปราบ)

วันป​​ระกาศ​เรื่องประ​เภท
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางปุ๊ด อินมะโน​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายคำมูล ชะระ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 มีนาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางศรีจันทร์ ใจอ้าย​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางศรีจันทร์ ใจอ้าย (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​​​​​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​03 มีนาคม 2563ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางพร  คำสา​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​02 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางแสงมอน ศักดิ์เพชร (บุญมาก)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​02 มีนาคม 2563โอนมรดก รายนางแสงมอน  ศักดิ์เพชร (บุญมาก) (เจ้ามรดก)​​​​​​โอนมรดก
​24 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายตัน ตะคิงษาจดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน รายนายสมภพ  ฟูสอน​การระวังชี้แนวเขต
​17 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก รายนางจินดา มาใจ (เจ้ามรดก)​​โอนมรดก
​17 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจินดา  มาใจ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​17 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจินดา มาใจ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​14 กุมภาพันธ์ 2563​ประกาศแจกโฉนด รายนางจุฑามาศ  แซงลาด​ออกโฉนดที่ดิน
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางจันทร์ฟอง  เสนสม​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนางจันทร์ฟอง  เสนสม (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​11 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนางชอน  ไทยอินทร์ (เจ้ามรดก)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​​07 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน น.ส. 3 รายนางดี มาใจ​จดทะเบียนเฉพาะส่วน​​​