​​​​​​ประกาศสำนักงาน (ตำบลแม่กั​วะ)

วันที่​ประกาศ​เรื่องประเ​ภท​​​
​27 สิงหาคม 2563​ออกโฉนดที่ดิน รายนายอำไพ โกษาคาร​​แจกโฉนดที่ดิน
​21 สิงหาคม 2563ออกโฉนดที่ดิน รายนางที กันทียะ​​​แจกโฉนดที่ดิน
​18 สิงหาคม 2563 ​​โอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางกาบ โนพิชัย (เจ้ามรดก)​​โอนมรดกเฉพาะส่วน
​18 สิงหาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดเฉพาะส่วน รายนางกาบ โนพิชัย​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​14 สิงหาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางแก้ว โนพิชัย​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​14 สิงหาคม 2563​โอนมรดกเฉพาะส่วน นายนางแก้ว โนพิชัย (เจ้ามรดก)​​​โอนมรดกเฉพาะส่วน
​13 สิงหาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน รายนางแก้ว โนพิชัย​​จดทะเบียนโอนมรดกเฉพาะส่วน
​13 สิงหาคม 2563​ออกใบแทน(กรณีสูญหาย) รายนางห่วง เขื่อนใจ และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม​​ออกใบแทน (กรณีสูญหาย)
​5 มิถุนายน 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางประเทือง ก๋าหล้า​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูล โนพิชัย​​ (ระหว่างจำนอง)​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูล โนพิชัย​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายดวงคำ อินมา (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​24 มีนาคม 2563ออกโฉนดที่ดิน รายนายอนันตราช สุภาติแม่กัวะ​​แจกโฉนดที่ดิน
​13 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเลา ตะนะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 มีนาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางหนิ้ว  เกตุแก้ว (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​13 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายหล่วน ร่วมสุข​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​05 กุมภาพันธ์ 2563ออกโฉนดที่ดิน รายนางจันฟอง  เขื่อนใจ​แจกโฉนดที่ดิน


​​​