​​

ประกาศสำนักงาน (ตำบลสมัย)

​วั​นที่ประกาศ​​เรื่อง​ประเ​ภท
​23 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายติ๊บ ปัญญากูล​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​26 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพจน์  คำแปง​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​​25 กุมภาพันธ์ 2563​แจกโฉนดที่ดิน รายนางเบญจวรรณ  พูลการุณ​แจกโฉนดที่ดิน
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​20 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​20 กุมภาพันธ์ 2563​โอนมรดก (ระหว่างจำนอง) รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​โอนมรดก
​20 กุมภาพันธ์ 2563โอนมรดก รายนายอ้าย  ใจนันต๊ะ (เจ้ามรดก)​​โอนมรด
​17 กุมภาพันธ์ 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเสาร์คำ  ต๊ะมาศรี​จดทะเบียนมรดกชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์