​​​​​ประกาศสำนักงาน (ตำบลแม่กั​วะ)

วันที่​ประกาศ​เรื่องประเ​ภท​​​
​5 มิถุนายน 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางประเทือง ก๋าหล้า​​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูล โนพิชัย​​ (ระหว่างจำนอง)​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายพูล โนพิชัย​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​28 พฤษภาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายสมชาย ทิพย์ตา​​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​18 พฤษภาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายดวงคำ อินมา (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​24 มีนาคม 2563ออกโฉนดที่ดิน รายนายอนันตราช สุภาติแม่กัวะ​​แจกโฉนดที่ดิน
​13 มีนาคม 2563จดทะเบียนโอนมรดก รายนายเลา ตะนะ​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​11 มีนาคม 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนางหนิ้ว  เกตุแก้ว (ระหว่างจำนอง)​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​13 กุมภาพันธ์ 2563​จดทะเบียนโอนมรดก รายนายหล่วน ร่วมสุข​จดทะเบียนมรดกลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
​05 กุมภาพันธ์ 2563ออกโฉนดที่ดิน รายนางจันฟอง  เขื่อนใจ​แจกโฉนดที่ดิน


​​​