​​​​

 

 

ลำดับที่
ชื่อคู่มือ
1.
2.
จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 (เช่าเนื้อที่เกิน 100 ไร่) กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.
จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
4.
จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
5.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแก้คำนำหน้านาม, แก้ชื่อตัว,   แก้ชื่อสกุล, แก้อายุ
6.
การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
7.
การขอต่อบัตรประจำตัวช่างรังวัดเอกชน
8.
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (การชำระด้วยตนเอง)
9.
การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (การชำระทางไปรษณีย์)
10.
การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (การขุดดินลูกรัง)
11.
การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
12.
การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
13.
การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย (กรณีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ)
14.
การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
15.
การขอรับใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
16.
การขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอนุญาตเกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี)
17.
การขอสัมปทานตามมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีอนุญาตไม่เกิน 20ปี)
18.
การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
19.
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน    (สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)
20.
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   การขุดดินลูกรัง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่)
21.
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน   การขุดดินลูกรัง (กรณีอธิบดีกรมที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่)
22.
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
23.
การขออนุญาตดูดทราย
24.
การขออนุญาตดูดทราย (กรณีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่ระหว่างประเทศ)
25.
การขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
26.
การขอออกหนังสือรับรองเครื่องมือรังวัด
27.
การขอโอนใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
28.
การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
29.
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
30.
การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด) 
31.
การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)
32.
การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินอาคารรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน (จำนอง)
33.
การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จำนอง)
34.
การจัดทำหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินขึ้นใหม่ (ตามมาตร 64 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน) กรณีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินฉบับสำนักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตราย ชำรุด สูญหาย
35.
การแจ้งช่างรังวัดเอกชน เข้า – ออก และแจ้งเปลี่ยนผู้จัดการสำนักงาน (การแจ้งทางไปรษณีย์)
36.
การแจ้งช่างรังวัดเอกชน เข้า – ออก และแจ้งเปลี่ยนผู้จัดการสำนักงาน (มาดำเนินการด้วยตนเอง)
37.
การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (การแจ้งทางไปรษณีย์)
38.
การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน (มาดำเนินการด้วยตนเอง)
39.
การชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ
40.
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
41.
การยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานที่ดิน
42.
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน โดยสำนักงานช่างรังวัดเอกชน
43.
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) 
44.
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
45.
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐานสำหรับที่ดิน)
46.
การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
47.
การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (ตามมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
48.
คนต่างด้าวขอซื้อที่ดินเพื่อใช้ที่อยู่อาศัย ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
49.
คนต่างด้าวขอซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ
50.
คนต่างด้าวขอรับมรดกที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
51.
คนต่างด้าวขอรับมรดกที่ดินในฐานะทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ
52.
คำขอจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าว ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
53.
คำขอจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าว ซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ
54.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทคำขอตรวจสอบหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
55.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทคำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดิน / ห้องชุด ขอคัด  ขอถ่ายสำเนาเอกสาร
56.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทคำขอตรวจสอบฐานทะเบียนที่ดิน / ห้องชุด ทางไปรษณีย์
57.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทคำขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
58.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์
59.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ปกครอง
60.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้พิทักษ์
61.
คำขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้อนุบาล
62.
จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
63.
จดทะเบียนเกี่ยวกับจำนองอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
64.
จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
65.
จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
66.
จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
67.
จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
68.
จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 กรณีต้องประกาศ (เช่าเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่)
69.
จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 กรณีไม่ต้องประกาศ (เช่าเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่)
70.
จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
71.
จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
72.
จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก
73.
จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก
74.
วัด มัสยิด มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นๆ
75.
วัด มัสยิด มูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร ขอได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
76.
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีเป็น ส.ค.1 ที่มายื่นคำขอภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 และศาลมีคำพิพากษาว่าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว)
77.
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีที่เป็น ส.ค.1 ที่มายื่นคำขอภายหลังวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553)
78.
การตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3, น.ส. 3 ข)
79.
การขอออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
80.
การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
 ​