​เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

053612138 ต่อ

​​พัสดุ 11​หัวหน้าฝ่ายรังวัด16
​ธุรการ12​ฝ่ายรังวัด17
​การเงิน13​กลุ่มงานวิชาการ18
​หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 14​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด20
​ฝ่ายทะเบียน15​FAX 21