​​​

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบกรมที่ดิน

​ ว่าด้วยการติดต่อหรือการแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรองแนวเขตหรือคัดค้านการรังวัด พ.ศ. ๒๕๒๑
​​ ว่าด้วยการแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงกรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดินที่มีการรังวัดใหม่แล้ว พ.ศ. ๒๕๒๗
   (RTK GNSS Network) พ.ศ. ๒๕๖๒
​  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจ ระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการรังวัดทำแผนที่ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกองเทคโนโลยีทำแผนที่

ว่าด้วยการปฏิบัติงานรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่ และปริมาณงานขั้นต่ำ พ.ศ. ๒๕๔๗

ประกาศกรมที่ดิน

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและระวางรูปถ่ายทางอากาศ​​