​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คู่มือ

เรื่องการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่

เรื่องการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม

 เรื่องการใช้งานชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ยี่ห้อ CHC รุ่น i80 และเครื่องควบคุม รุ่น LT500

 เรื่องการนำเข้าข้อมูลจากการรับสัญญาณดาวเทียม

 เรื่องการสร้างระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข

 เรื่องความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

 เรื่องการปฏิบัติงานอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ

เรื่องการปฏิบัติงานปรับปรุงตำแหน่งฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เพื่อขยายระวางแผนที่ระบบพิกัดฉาก ยู ที เอ็ม มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐

เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการบริหารจัดการที่ดิน​​

เอกสาร

แผ่นพับ เรื่อง RTK GNSS Network

วิธีการอ่านค่าพิกัดบนแผนที่


​องค์ความรู้

•​ การป​ระมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับที่ดิน (ปรับปรุงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑) 

  ๑. การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่               ๒. การสร้างระวางแผนที่​  

  ๓. การคำนวณแผนที่​                                 ๔. การอ่านแปลและอื่นๆ

คู่มือการปรับปรุงตำแหน่งฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดิน เป็นมาตราส่วน ๑:๑๐๐๐ ในบริเวณพื้นที่ระวางชนบทเดิมที่ได้เปลี่ยนสภาพเป็น                เขตชุมชนหนาแน่น (ส่วนปรับปรุงระวางแผนที่ : ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐​)

คู่มือการรังวัดเฉพาะรายโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์                                                                                    ​​(ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม : ปี พ.ศ. ๒๕๖๑​)

•​ คู่มือการใช้งานระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศเชิงเลขในสำนักงานที่ดิน​                                                                                         (ส่วนสร้างระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ : ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)​

​ คู่มือแนวทางการรังวัดโดยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์

  ​​(ส่วนพัฒนาการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม : ปี พ.ศ. ๒๕๖๓​)​​