​​​​​​​​​​​​​​

นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ

เป็นประธานการประชุมเสวนาโครงการสภากาแฟยามเช้า

ของกองเทคโนโลยีทำแผนที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

ณ ห้อง RTK GNSS NETWORK OPERATING ROOM ชั้น ๓  อาคารรังวัดและทำแผนที่ (ตึก ๖ ชั้น) กรมที่ดิน

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑​