​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รูปข่าว270661.jpg


การรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์

(RTK GNSS Network)

 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมที่ดินได้ประกาศให้การรังวัดออกโฉนดที่ดิน ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด กระทำโดยวิธีการรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์    (RTK GNSS Network)    ซึ่งเป็นการยกระดับการรังวัดพิกัดรูปแปลงที่ดินให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ อันจะส่งผลให้ลดข้อพิพาทของแนวเขตที่ดินในอนาคต

       ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว กองเทคโนโลยีทำแผนที่ จึงได้จัดทำโครงการ "แผนงานสนับสนุนการยกระดับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ในงานรังวัดเฉพาะราย ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด" ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนะ ดูแล ช่วยเหลือ ตลอดจนให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งโปรแกรมที่เกี่ยวกับการรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) แก่ช่างรังวัดของสำนักงานที่ดิน ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้

                                     เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑      ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร นครปฐม สิงห์บุรี อ่างทอง                                                                                              อุทัยธานี ชัยนาท และจังหวัดลพบุรี

                                     เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑     ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก                                                                                          และจังหวัดสตูล 

                                     เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑       ดำเนินการในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง                                                                                        สระบุรี และจังหวัดตราด