กว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

โดย นายชัยวัฒน์ ไชยประเสริฐ

 

                       พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๔๔ ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรงกับวาระก่อตั้งกรมที่ดินครบ ๑๐๐ ปี ดำเนินการในรูปของคณะทำงาน มีว่าที่ ร.ต.สอาด ชมบุญ รองอธิบดีกรมที่ดิน ขณะนั้นทำหน้าที่ประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยข้าราชการกรมที่ดินหลายฝ่ายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้รับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำ รวมทั้งมีการมอบสิ่งของต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของกรมที่ดินให้แก่คณะทำงาน เพื่อเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน เช่น เครื่องมือ เครื่องใช้เกี่ยวกับงานรังวัด เอกสารสำคัญ ภาพถ่ายในอดีต มีการมอบหมายนโยบายภารกิจต่าง ๆ ในคณะทำงานเพื่อเป็นแนวทางไปศึกษาดำเนินการ พิพิธภัณฑ์กรมที่ดินถือได้ว่าจัดตั้งขึ้นเป็นของขวัญล้ำค่าชิ้นหนึ่งที่มอบให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่เรียนรู้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทรงคุณค่า สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชนรุ่งหลัง ได้รู้ถึงคุณค่าคุณประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองไปสู่เป้าหมายแห่งการสร้างสรรค์ ในแนวทางการดำเนินงานที่ทุกส่วนของสังคมกรมที่ดินร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็นภารกิจในการสานต่อเพื่อ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่ความก้าวหน้าอันเป็นประโยชน์ต่อไป 

 

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

-เพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
-เพื่อเป็นสถาบันที่คงเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เฉพาะทาง
-เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนักวิชาการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
-เพื่อเสริมสร้างผลักดันการศึกษาค้นคว้า วิจัยวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ และวิชาการ สาขาต่าง ๆ
 ของกรมที่ดิน
-เพื่อประสานข้อตกลงร่วมกันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยด้านการบริหาร จัดการและการ
 ให้มีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวม
-เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในงานของกรมที่ดินสู่สาธารณชน และกระตุ้นความ สนใจและสร้าง
 ความเข้าใจ ให้สาธารณชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพิพิธภัณฑ์
-เพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ
-เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีกับนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ เนื่องจาก
 งานด้านพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินจะทำหน้าที่เป็น หน่วยงานสนับสนุน หน่วย งานหลักของกรมที่ดิน
 บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในอดีตและปัจจุบัน
-เพื่อเป็นหน่วยงานที่ประสานความสัมพันธ์ร่วมมือ แลกเปลี่ยน กับ พิพิธภัณฑ์ และองค์กรอื่น ๆเพื่อ
 การพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สากล เนื่องจากพิพิธภัณฑ์กรมที่ดินได้สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ในนาม
 สถาบันกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๗ มีการใช้อักษรย่อว่า ส.พ.ภ.ท.

 

 

 

 

 

[ย้อนกลับ]