• ทุกวันอังคารทางพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมสักการะภาพพระบรมสาทิษลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) พระผู้ให้กำเนิดกรมที่ดิน ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จัดเตรียมดอกกุหลาบไว้บริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เวลาทำการ เปิด เวลา ๐.๙๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
  • สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะพร้อมวิทยากรบรรยาย ติดต่อล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ ให้ทำหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนพระพิพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๕-๕๗๕๘ ต่อ ๒๒
    หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน โดยตรงที่ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๑๖๓๓๖๖

 

 

[ย้อนกลับ]