​​​​ลำดับที่ ​​2​1 หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 9607_ _ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563_ _เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/_ _เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และหัวหน้าฝ่าย/_ _กลุ่ม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2563_ *เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา* *เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ* *ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา*​ 28/02/63


ลำดับที่ ​20 *หนังสือ สจ.นม.  ที่ 0020.1/ว 9514 *ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563* *เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะราย ในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 *เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา* *และหัวหน้าฝ่ายรังวัด  สาขาทุกสาขา*​​ 28/02/63


ลำดับที่ ​1*หนังสือ สจ.นม.  ที่ 0020.1/ว 9515* *ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563* *เรื่อง เชิญประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/* *เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และหัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม* *สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2563* *เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา* *เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแก้งสนามนาง, อำเภอห้วยแถลง, อำเภอโนนแดง* *ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา*​ 28/02/63


ลำดับที่ ​1หนังสือ สจ.นม ที่ นม 0020.1/ว 9167 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง กำหนดการประชุมกรมที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบเครือข่าย  (Web Conference) และขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมกรมที่ดิน ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) ครั้งที่  2 /2563   ในวันศุกร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2563 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา​ 26/02/63


ลำดับที่ ​1​7 หนังสือ สจ.นม ที่ นม 0020.1/ว 8729 ลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ส่งหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง​ 25/02/63


ลำดับที่ ​1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 8410  ลว. 21 ก.พ. 63 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ประจำปี 2563​ 24/02/63


ลำดับที่ ​1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 8257  ลว. 20 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​ 20/02/63


ลำดับที่ ​1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 8007  ลว. 19 ก.พ. 63 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนครราชสีมา 20/02/63


ลำดับที่ ​1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 8132  ลว. 19 ก.พ. 63 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมที่ดินเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา​ 19/02/63


ลำดับที่ ​12 เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 8106  ลว. 19 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา​ 19/02/63


ลำดับที่ ​11 เรียน  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสาขาทุกสาขา สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งหนังสือเวียนจำนวน 2 เรื่อง 

             1. บันทึกสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.01/7778 ลงวันที่่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การตรวจรับในส่วนของสำนักงานที่ดินตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) 

             2. บันทึกสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0020.01/7779 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การส่งมอบวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ส่วนที่ 12 ข้อ ง.​​​ 

18/02/63


ลำดับที่ ​10 หนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 7909 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขา) 18/02/63


ลำดับที่ ​เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 7428 ลว. 17 ก.พ. 63 เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงมหาดไทย​ 17/02/63


ลำดับที่ ​สำนักงานทีดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.5/ว 1072 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาษามือไทยพื้นฐานเพื่อการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน"​ 13/02/63


ลำดับที่ ​เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 6711 ลว. 12 ก.พ. 63  กรมที่ดินได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมที่ดิน 13/02/63


ลำดับที่ ​เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 6709 ลว. 12 ก.พ. 63 เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 13/02/63


ลำดับที่ ​5 เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 6376 ลว. 11 ก.พ. 63 เรื่อง การประกาศผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 62​ 11/02/63


ลำดับที่ 4 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 5973 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การคุัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิจารณา​ 11/02/63


ลำดับที่ 3 หนังสือ สจ.นม ที่ นม 0020.1/ว 5163 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ส่งหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง​ 06/02/63


ลำดับที่ 2 หนังสือ  สจ.นม ที่ นม 0020.1/ 5509 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล คุณพ่อสำราญ บัวจันอัด บิดานางนุชจรีย์  แหนกลาง พนักงานพิมพ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 06/02/63


ลำดับที่ 1​ บันทึกสำนักงานที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.01/5566 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง  การเบิกแบบพิมพ์สำหรับใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดฯ และสาขา​ 06/02/63​​​