​​​​​


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 4710 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง  ส่งหนังสือเวียน  จำนวน 6 เรื่อง​ 31/01/63​​


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 4731 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง  ส่งหนังสือเวียน  จำนวน 3 เรื่อง​​ 31/01/63


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 4716 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง  ตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงาน ข่างรังวัดเอกชนฯ เสร็จแล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่  8  กุมภาพันธ์ 2563 31/01/63


ลำดับที่ 3เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 4821 ลว. 31 ม.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน​ 31/01/63


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม.ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 4780_ _ลงวันที่ 31 มกราคม 2563_ _เรื่อง  ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล  คุณแม่อ่อนจันทร์ ไมตรี_ _มารดาของนายอภิบาล  ไมตรี  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย_ *หากประสงค์ร่วมทำบุญ โปรดรวบรวมเงินส่งให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ* *ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563*​ 31/01/63


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.3/ว 4442_ _ลงวันที่ 30 มกราคม 2563_ _เรื่อง  เชิญประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/_ _หัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา/ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจ_ _ออกโฉนดที่ดิน  ครั้งที่ 2/2563_ _*_เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา_*_ _*_เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา_*_ *เข้าประชุมฯ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563* *เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ* 30/01/63


ลำดับที่ 3หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.3/ว 4440_ _ลงวันที่ 30 มกราคม 2563_ _เรื่อง  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการงานรังวัดเฉพาะรายในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่ 2/2563_ _เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา_ _และหัวหน้าฝ่ายรังวัด สาขาทุกสาขา_ *เข้าประชุมฯ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563* *เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ*​ 30/01/63


ลำดับที่ 30 หนังสือ สจ.นม. ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 4439* *ลงวันที่ 29 มกราคม 2563* *เรื่อง  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการฯ GECC* *เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา* *เชิญประชุมฯ ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563* *เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ*​​ 30/01/63


ลำดับที่ 2สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งสำเนาหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0524.2/ว 1764 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มาเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน​ 29/01/63


ลำดับที่ 2เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 4185 ลว. 28 ม.ค. 63 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา​ 29/01/63


ลำดับที่ 2​7 เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 4182 ลว. 28 ม.ค. 63 เรื่อง ระบบโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-school)  29/01/63


ลำดับที่ 2​6 ​​หนังสือ สจ.นม. ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 3733_ _ลงวันที่ 27 มกราคม 2563_ _เรื่อง เลื่อนการประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 1/2563_ *เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา* *หัวหน้าฝ่ายรังวัด  สาขาทุกสาขา* เชิญประชุมฯ *ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563* *เวลา 09.00 น.* *ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ* 28/01/63


ลำดับที่ 2หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 3249 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง  หนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง​ 23/01/63


ลำดับที่ 2หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 2792_ _ลงวันที่ 21 มกราคม 2563_ _เรื่อง  นางนารีรัตน์  บัวแก้ว ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงาน_ _ช่างรังวัดเอกชน มายเวย์ เอ็นเตอร์ไพรส์ฯ_ *เสร็จแล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ* *ทราบภายในวันที่ 29 มกราคม 2563*​ 23/01/63


ลำดับที่ 2หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 3187 ลงวันที่ 22  มกราคม  2563 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 /2563 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ  ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา​ 23/01/63


ลำดับที่ 2หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/พิเศษ_ _ลงวันที่ 23 มกราคม 2563_ _เรื่อง  การให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน_ _ประจำปี พ.ศ. 2563_ *ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ส่งให้ กรมที่ดิน  ทราบโดยตรง* *ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563*​ 23/01/63


ลำดับที่ 21 ​​หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 3110 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง  ขอส่งข้อมูลรายชื่อบุคลากรในสังกัด  พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน /โทรศัพท์เคลื่อนที่/ E-mail  มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือบันทึกชาวดิน ประจำปี  2563 เสร็จแล้วแจ้งให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนฯ ทราบ พร้อมด้วยภาพถ่ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ สาขา ในชุดปกติขาว 1 – 2 นิ้ว  จำนวน  1  ภาพ  โดยขอให้เขียนชื่อ - สกุล  ตำแหน่ง หลังภาพให้ชัดเจน  ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563​ 22/01/63


ลำดับที่ 20 เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 3115 ลว. 22 ม.ค. 63 เรื่อง มอบหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญแทนอธิบดีกรมที่ดิน 22/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 3024 ลว. 21 ม.ค. 63 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​ 22/01/63


ลำดับที่ 1หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 1770 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง  เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานช่างรังวัดเอกชน จำนวน 3 สำนักงาน *เสร็จแล้วแจ้งให้ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ ทราบ* *ภายในวันที่ 23 มกราคม 2563* 20/01/63


ลำดับที่ 1หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 1675 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง  ส่งหนังสือเวียน  จำนวน 6 เรื่อง​​ 20/01/63


ลำดับที่ 1หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 167 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรื่อง  ส่งหนังสือเวียน  จำนวน 7 เรื่อง​ 20/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ที่ นม 0020.1/ว 2598 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมที่ดิน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ) กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ (นักวิชาการที่ดินเชี่ยวชาญ) สำนักจัดการที่ดินของรัฐ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา​ 20/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 2595 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (หัวหน้างาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 2596 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 2597 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ระดับ 7และหัวหน้างาน) 20/01/63


ลำดับที่ 1เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 2594 ลว. 20 ม.ค. 63 เรื่อง การรับสมัครข้าราชการสังกัดกรมที่ดินเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​ 20/01/63


ลำดับที่ 10 หนังสือ สจ.นม. ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว 2025 ลว. 16 มกราคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา​ 17/12/62


ลำดับที่ เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนมาก ที่ นม 0020.1/ว1597 ลว. 15 ม.ค. 63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 14​ 15/01/62


ลำดับที่ เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว1594 ลว. 15 ม.ค. 63 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง 15/01/62


ลำดับที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งสำเนาหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0502.3/ว 10 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง  แต่งตั้งนายชัยยศ  เหลืองภัทรเชวง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นต้นไป​  06/01/63


ลำดับที่ 6 หนังสือที่ นม 0020.1/ว 352 ลงวันที่  3  มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมกรมทีดิน ผ่านระบบเครือข่ายฯ (Web Conference) ครั้งที่ 12 /2562 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา หัวหน้าฝ่ายรังวัด  สาขาทุกสาขา  03/01/63


ลำดับที่ 5 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 289 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563, เรียน  นายอำเภอแก้งสนามนาง หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 291 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 เรื่อง  เชิญประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2563​​​  03/01/63​​


ลำดับที่ 4 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาทุกสาขา หัวหน้าฝ่ายรังวัด  สาขาทุกสาขา หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 288 ลงวันที่ 2  มกราคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการงานรังวัด เฉพาะรายในพื้นที่จังหวัด ครั้งที่  1/2563  03/01/63


ลำดับที่ 3 *หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 309  ลงวันที่ 3  มกราคม  2563* *เรื่อง  ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่  13* *เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสี่มา  สาขาทุกสาขา* *หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สาขาทุกสาขา*​​  03/01/63


ลำดับที่ 2 หนังสือ สจ.นม. ที่ นม 0020.1/ว 51612 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา/ เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ และหัวหน้าฝ่าย/ กลุ่ม สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 12/2562 เรียน  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครราชสีมา​  02/01/63


ลำดับที่ 1 ​เรียน เจ้าพนักงานทึ่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาทุกสาขา ขอส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0020.1/ว3 ลว. 2 ม.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล นางสาวราตรี  ชินหัวดง​  02/01/63