แนะนำผู้บริหารสำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

​​​
​​นางกรรณิกา  คงตะแบก
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
​​​หน.ช่าง.jpg
นางชฏาพร บุญศรีโรจน์​นายภาสกร ชัยรุ่งโรจน์สกุลนายสมศักดิ์ อัครเสถียรวงศ์นางสาวสมหมาย สุขวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนหัวหน้าฝ่ายรังวัดหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

​​​​​​​