​​​พิธีรดน้ำและขอรับพร จากผู​้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2562

​​cde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0006.jpgcde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0012.jpg
S__27787270.jpgS__54354015.jpg
cde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0018.jpgcde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0049.jpg
cde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0025.jpgcde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0068.jpg
cde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0199.jpgcde6930e7d01a869a5db8bcf8455adf80_16244408_๑๙๐๔๑๐_0115.jpg

 ​