​การสอบคัดเลือก​ข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญงาน/ระดับชำนาญการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา

S__94986285.jpgS__94986270.jpg
S__94986276.jpgS__94986280.jpg
S__94986272.jpgS__94986266.jpg
S__94986269.jpgS__94986278.jpg