​​

ประชุม "การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่"

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 กรมที่ดิน​

5.jpg3.jpg
4.jpg2.jpg