​​​​   

หนังสือเวียน ปี 2564

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3003-3007/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 

    เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3849-3853/2564 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 

    เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2295/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 

    เรื่อง  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน (คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 3849/250 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563)

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 177/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564   

    เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1150/2564 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 

    เรื่อง  มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน


หนังสือเวียน ปี 256​5

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 238 - 240/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 

    เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2541 - 2543/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 

    เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

  - แนวทางการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 - ​คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 1015/2565 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

    เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง


 


 ​

​​​​​​​​