ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (นายชัยยศ เหลืองภัทรเชวง) ปฐมนิเทศให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมที่ดิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี

DSC_6887.JPGDSC_6889.JPG
S__1548305.jpgS__1548298.jpg
DSC_6885.JPGDSC_6890.JPG
DSC_6894.JPGDSC_6891.JPG
S__1548311.jpgS__1548322.jpg