​​​กลับหน้าหลัก ​    

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน มีหน้าที่
  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  ดังนี้
  • วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
   อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ  เพื่อให้การบริหารงาน                           
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ดิน
   บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  • รวบรวมสถิติ ข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอ
   ในการจัดทำแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการ
  • จัดทำและบริหารงบประมาณ ประสานการดำเนินการ
   จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
  • จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
   การดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • ร่วมประชุมชี้แจงต่อสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์
   เป็นทุน (องค์การมหาชน) (สปท.) คณะกรรมการอำนวยการ
   แปลงสินทรัพย์เป็นทุน (อปท.) คณะกรรมการนโยบาย
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงาน ติดตาม รังวัด ประเมินผล และรายงานผล
   การปฏิบัติงานต่อสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
   (องค์การมหาชน) (สปท.) คณะกรรมการอำนวยการ
   แปลงสินทรัพย์เป็นทุน (อปท.) คณะกรรมการนโยบาย
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ข้อมูล ข้อเท็จจริง
   และขอเอกสารจากหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
   ในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน มีหน้าที่
  ความรับผิดชอบในการให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล และติดตาม
  รวมทั้งแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงาน
  การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนบรรลุตามนโยบายรัฐบาล
 3. ผู้จัดการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน มีหน้าที่
  ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • กำกับ ดูแล เสนอแนะ เร่งรัด ติดตาม และให้คำปรึกษา
   การดำเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • เป็นผู้แทนกรมที่ดินในการเข้าร่วมประชุม ชี้แจงต่อสำนักงาน
   บริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) (สปท.)  
   คณะกรรมการอำนวยการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (อปท.)
   คณะกรรมการนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (นปท.)
   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินการ
   หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้การดำเนินการตามนโยบาย
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของกรมที่ดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแปลงสินทรัพย์
   เป็นทุนต่ออธิบดีกรมที่ดิน และหน่วยงานภายนอก
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน
  ในฐานะผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • วางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษา
   เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์
   เป็นทุน กรมที่ดิน
  • กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหาร
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน
  • ประสานการทำงานกับสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์
   เป็นทุน (องค์การมหาชน) (สปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำและบริหารงบประมาณตามนโยบาย
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อผู้จัดการ
   สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กรมที่ดิน
  • ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
   เรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายรัฐบาล
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • การดำเนินงานสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์หนังสือ
   งานพัสดุครุภัณฑ์และงานบริหารงานบุคคล
  • รวบรวมสถิติ ข้อมูล เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ
  • จัดประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
   การดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
   ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน และแผนปฏิบัติการ
   ให้สอดคล้องกัน
  • ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
   พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์
   เป็นทุน พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
   เรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ฝ่ายบริหารงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และบริหารงบประมาณ
  • ประสานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ
  • ดำเนินกรให้มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามนโยบาย
   การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • จัดทำทะเบียน บัญชีคุมเงินงบประมาณ และรายงาน
   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • ขออนุมัติเงินประจำงวด ขอโอนเงินระหว่างหมวด
   เปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
   และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี
  • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
   เรื่องการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. กลุ่มประสานการเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  • ประสานและติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
   เร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
   และมีประสิทธิภาพ
  • ประสานการจัดทำแผนและงบประมาณตามโครงการเร่งรัด
   การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. กลุ่มประสานการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อการบริหาร
  จัดการระบบที่ดิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
  •  ประสานงานและติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
   พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
   ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • ประสานการจัดทำแผนและงบประมาณตามโครงการพัฒนา
   ระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการระบบที่ดิน
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     ​