​​ITA.jpg

                 ​สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการคุ้มครองสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอื่นๆ ร่วมกับที่ดิน ด้วยการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการรังวัดแก่ประชาชน นิติบุคคลทั่วไป การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง บริการที่ทันสมัย เป็นธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน

  7.jpg           ดังนั้น จึงให้เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เปิดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ตลอดจนระบบงานอื่นไว้ล่วงหน้า จัดคิวบริการประชาชนที่มาก่อนเวลา เตรียมความพร้อมไว้เมื่อถึงเวลาเปิดทำการ จะได้บริการในทันที จึงได้จัดทำโครงการ แปดโงเช้าพร้อมบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และสาขา และลดระยะเวลาการรอคอยร้างรอยยิ้มที่ประทับใจ    

               10.jpg                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                     กลับหน้าหลัก>>