​​​​​​​​       

        การจัดทำผลการดำเนินงาน ปี 62 และแผนงาน/โครงการ ประจำปี 63 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาพื้นที่เสริม
ความมั่นคงของชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       1. แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 - 2564)​

       2. แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ​

       3. แบบฟอร์มการจัดทำแผน/โครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ​

       4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้นแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ​​
    (กลับหน้าหลัก)​​