​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


  การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลือนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสจร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2565 

   เดือนมิถุนายน 2563

       - หนังสือบันทึก เลขที่ มท 0506.2/1249 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563​​

      - ข้อมูลการดำเนินการ​

      - ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำ Worksheet 1​​​ (8 มิถุนายน 2563)

​                       ข้อมูลแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ด้าน (ศึกษาในด้าน และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง)

ระเบียบวาระการประชุม วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำ Value Chain  ​                                    
                       ในมุมมองของหน่วยงาน (ขั้นตอน 2)
                     (1) วีดีทัศน์การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value chain​

                     ​ (2) เอกสารประกอบ PPT การจัดทำ Value Chain​ เอกสารอธิบายของ สศช.​

​                      (3) ยกร่าง Value Chain เบื้องต้นในส่วนของกรมที่ดิน (ในมุมมองกองแผนงาน) (ใช้ประกอบการประชุม)​

                      (4) worksheet 2​​​​​​​ ที่ได้จากการพิจารณาในที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563​

                          (หากมีแก้ไข ขอให้ใช้ตัวอักษรสีแดง และขอให้จัดส่งกลับกองแผนงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563)

   ​เดือนกรกฎาคม 2563

                       - Final Value Chain ที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินเพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท/และแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

                       - สศช. เผยแพร่ Final Value Chain เพื่อให้หน่วยงานนำไปจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Flagship)​

         ตามแบบ Work Sheet 3 

                       

​​


                     ภาคผนวก เอกสารที่เกี่ยวข้อง

​​​ยุทธศาสตร์ชาติ​​แผนแม่บทฯ​​​แผนปฏิรูปประเทศ​​ ​ แผน 12​
แผนความมั่นคง​​แผนปฏิบัติราชการ มท. 3 ปี​     แผ​นปฏิบัติราชการ ทด. 3 ปี
​​

    <<ย้อนกลับ>>​