การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศและการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการผ่านระบบ eMENSCR

 

     1. ระเบียบวาระการประชุม​

     2. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)​

     3. ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ. 2562 ​ 


    <<กลับหน้าหลัก>>​