​​​

        

             แบบฟอร์ม

                    เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลปริมาณงาน และหรือหน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​

                    เอกสารแนบ 2 แบบฟอร์มเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปี พ.ศ.2561 และปี 2562​

                    เอกสารแนบ 3/1 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​

      ​              เอกสารแนบ 3/2 แบบฟอร์มการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​

                    เอกสารแนบ 4 ระยะเวลาการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย และหรือ ด้านการปรับปรุงกิจกรรม​  

   <<กลับหน้าหลัก>>​​