​​​​

       การรายงานข้อมูลหลักเขตที่ดินที่มีอยู่จริงของสำนักงานที่ดิน

 

         - หนังสือประทับตรา  เลขที่ มท ​0506.5/ว9862 ลว. 26 เมษายน 2562​

         - แบบฟอร์มรายงานข้อมูลหลักเขตที่ดินที่มีอยู่จริง​


 


 


 


 


 


 

     <<กลับหน้าหลัก>​