​​​​

      1. วาระการประชุม​

      2. ​แบบสำรวจเตรียมการย้ายหน่วยงา​น​ (แบบฟอร์มอัตรากำลัง /แบบฟอร์มสำรวจจำนวนครุภัณฑ์  รายละเอียด)

      3. แบบสำรวจจำนวน วัสดุ ครุภัณฑ์ (สรุป)​
   << กลับหน้าหลัก >>​