​​

       โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563​

         - ด่วนที่สุด ที่ มท 0506.2/2678 ลว 26 ธ.ค. 62 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0506.2/ว 29180 ลว 27 ธ.ค. 62​

         - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์​ 


  << กลับหน้าหลัก >>​