​​​​​​​​​​​​  

 

vi.jpg
    ไฟล์ข้อมูล Workshop ​​(ไฟล์.doc)
    กลุ่มที่ 1​                     กลุ่มที่ 6​​
    กลุ่มท่ี่ 2​                     กลุ่มที่ 7​
    กลุ่มที่ 3​                     กลุ่มที่ 8​
    กลุ่มที่ 4​                     กลุ่มที่ 9​
    กลุ่มที่ 5​                     กลุ่มที่ 10​​

    1.  การวิเคราะห์ SWOT ของกรมท่ี่ดิน​
       ​ (แบบสอบถาม เพื่อนำไปตอบในกระดาษคำตอบอิเล็กทรอนิกส์)
    2  ผังที่นั่งวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ช่วงเช้า
    3
. รายชื่อการแบ่งกลุ่ม WORKSHOP ​
    4. Link แผนระดับประเทศ ​
    5. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน ระยะ 10 ปี​
       (พ.ศ. 2557 - 2566)​

        >> back           


​1.​คำสั่ง​
2.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการฯ​
​3​หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 
​4​หนังสือเวียนผู้บริหารส่วนกลาง
​5แบบสอบถามการพักค้าง ฯลฯ​​
​6กำหนดการ​
​​7เอกสารประกอบสำหรับการประชุมเอกสารประกอบสำหรับการประชุม​​​​