​​​​​​​​​​

14648.jpg

14647.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐพร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับนายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม​แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ​​​​