869251.jpg​​​​

    วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวิรัตน์ สายลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทีี่ดินของรัฐพร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดี กับท่านสุรพล ศรีวิโรจน์ รองอธิบดีกรมที่ดิน