​​หัวหน้าฝ่ายรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง


​                                                                    3100100986611.jpg


​นายเกรียงศักดิ์ ธีรพงษ์พิพัฒน์

Mr. Graengsak Teerapongpipat

หัวหน้าฝ่ายรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

​​Chief of Issuance Pubilic Land Certificate Section

​​

​โทร. 0 2141 5854, 08 7690 3916
​​